МУЛТИМЕДИЯ

Hitex Pro отдава под наем мултимедийни проектори, екрани и мултимедия технологии за събития от всякакъв тип / мащаб. Мултимедия представлява съвкупност от програмни и апаратни средства, информационни технологии, и творчески идеи за представяне на информацията във вид на еднородна среда, включваща в себе си текст, звук, графика, неподвижни и подвижни изображения, анимация. Мултимедията е неизменен елемент от всяко едно събитие, което трябва да изглежда атрактивно и модерно.